ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิปลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  รายละเอียดเพิ่มเติม http://sd.grad.ku.ac.th/