You are here:-ทนง ชุ่มชื่น

About ทนง ชุ่มชื่น

อดีตพนักงานราชการ พก. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์ข้อมูลคนพิการและสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน (กยผ.)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนา

By | สิงหาคม 9th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|0 Comments

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส

By | สิงหาคม 2nd, 2019|Categories: สวัสดิการ|0 Comments

ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ

By | สิงหาคม 2nd, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิปลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  รายละเอียดเพิ่มเติม http://sd.grad.ku.ac.th/

By | มกราคม 15th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  อ่านรายะเอียดที่นี่

By | มกราคม 15th, 2019|Categories: งานจริยธรรม|0 Comments

ระบบค่าตอบแทน Compensation

ค่าตอบแทน (Compensation) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นโดยการกำหนดค่าตอบแทนมีหลักการที่สำคัญหลายประการ อ่านรายละเอียดที่นี่

By | มกราคม 15th, 2019|Categories: สาระน่ารู้|0 Comments

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  เปิดที่นี่

By | มกราคม 15th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|0 Comments

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

By | มีนาคม 9th, 2018|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|0 Comments

มาตราฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน สำนักงาน กพ.

มาตราฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน สำนักงาน กพ. อ่านรายละเอียดที่นี่

By | มีนาคม 9th, 2018|Categories: งานจริยธรรม|0 Comments