ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ

สิงหาคม 2nd, 2019|0 Comments

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มกราคม 15th, 2019|0 Comments

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิปลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  รายละเอียดเพิ่มเติม http://sd.grad.ku.ac.th/

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)

กันยายน 6th, 2016|0 Comments

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)  

สวัสดิการ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส

สิงหาคม 2nd, 2019|0 Comments

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส

สวัสดิการภายในส่วนราชการ พก.

มีนาคม 8th, 2018|0 Comments

สวัสดิการภายในส่วนราชการ พก.  รายละเอียดอ่านได้ที่นี่

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)

กันยายน 6th, 2016|0 Comments

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)  

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

มกราคม 15th, 2019|0 Comments

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  เปิดที่นี่

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

มีนาคม 9th, 2018|0 Comments

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สิงหาคม 2nd, 2019|0 Comments

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553

มีนาคม 9th, 2018|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 1.เครื่องราชฯปี 53 ข้าราชการ 2.เครื่องราชฯปี 53 พนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557

มีนาคม 9th, 2018|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 1.เครื่องราชฯปี 57 ข้าราชการ 2.เครื่องราชฯปี 57  พนักงานราชการ

งานจริยธรรม

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

มกราคม 15th, 2019|0 Comments

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  อ่านรายะเอียดที่นี่

มาตราฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน สำนักงาน กพ.

มีนาคม 9th, 2018|0 Comments

มาตราฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน สำนักงาน กพ. อ่านรายละเอียดที่นี่

ข้อระเบียบและกฏหมาย

ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สิงหาคม 2nd, 2019|0 Comments

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

มีนาคม 8th, 2018|0 Comments

ระเบียบสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)รายละเอียดระเบียบสวัสดิการ

สาระน่ารู้

ระบบค่าตอบแทน Compensation

มกราคม 15th, 2019|0 Comments

ค่าตอบแทน (Compensation) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นโดยการกำหนดค่าตอบแทนมีหลักการที่สำคัญหลายประการ อ่านรายละเอียดที่นี่

มาตราการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 – 2561)

มีนาคม 8th, 2018|0 Comments

มาตราการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)อ่านรายละเอียดที่นี่